Tinerii fermieri primesc susținere de la Guvern. S-a aprobat adoptarea unui act normativ prin care se creează cadrul legislativ necesar completării Programului de instalare a tinerilor fermieri, prin acordarea unor facilități. Mai exact, aceștia primesc în  concesionare/arendare a unor terenuri agricole cu o suprafată de până la 50 ha, în vederea instalării în mediul rural și desfășurării activităților în domeniul agricol.

Guvernul a adoptat Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Prezentul act normativ vizează modificarea, completarea precum și reglementarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001, care prevăd posibilitatea ca ADS să concesioneze/arendeze terenurile cu destinație agricolă, libere de contract în suprafața maximă de 50 ha, aparținând domeniului public sau privat al statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme.

Această hotărâre are în vedere următoarele:

–  modificarea dispozițiilor referitoare la compensarea debitelor reprezentând redevență datorată și neachitată la termen de concesionarii terenurilor;

–   stabilirea categoriilor de beneficiari, a condițiilor de eligibilitate și a documentelor prin care se face dovada îndeplinirii acestora, precum și a obligației de a se constitui într-o formă de organizare potrivit legislației aplicabile;

–   instituirea obligației pentru solicitanți de a înființa o fermă, potrivit definiției din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, cu modificările ulterioare, în termen de 1 an de la data semnării contractului, în cadrul căreia va avea calitatea de șef de exploatație;

–   reglementarea procedurii de încheiere a contractelor de concesiune și de arendare, prin atribuire directă sau prin procedură concurențială;

–   modalitatea de verificare a îndeplinirii condițiilor de a înființa o fermă și de a se constitui într-o formă de organizare, precum și stabilirea sancțiunii pentru neîndeplinirea acestor condiții, respectiv rezilierea de drept a contractelor de concesiune sau de arendare.

Citeşte şi: